altalanos iskola

„Ahhoz, hogy a csemete lombkoronás fává növekedjen, sok-sok gondoskodásra van szüksége. Ahhoz, hogy a kisgyerekből hagyománytisztelő, okos felnőtt váljék, fejlődését a fához hasonlóan sok odafigyeléssel kell irányítani.”

 

Céljaink:

  • A tanulók személyiségének széleskörű fejlesztése, a tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése: kiemelt figyelmet fordítva az erkölcsi nevelésre, a hazafias nevelésre, a demokráciára nevelésre, az önismeret és a társas kultúra fejlesztésére, a családi életre nevelésre, a testi és lelki egészségre nevelésre, a felelősségvállalásra másokért, a környezettudatosságra, a pályaorientációra, a tanulás tanítására.
  • A gondjainkra bízott gyermekeket olyan erkölcsi és szellemi útravalóval lássuk el,amely egész életük során vezérfonalat jelenthet az élet útvesztőiben való eligazodáshoz.
  • Az élő, őszinte partneri viszony kiépítése a szülőkkel, hiszen ez az alapja közös célunk, a gyermekek egészséges felnőtté nevelésének megvalósításában.

Jelenlegi tanulólétszámunk az általános iskola normál tanterv szerinti oktatásban 61 fő.
Ez a létszámlehetőséget biztosít a hatékonyabb nevelő-oktató munkára, az egyéni képességek szerinti differenciálásra.
A tanári kar szinte minden tanulót ismer, ezért naprakészen tudja irányítani a gyermekek egészséges életrendjét, helyes életvitelét. Jól felkészült, szakmailag elhivatott pedagógusainkat a továbbképzések, az új módszerek megismerése iránti igény jellemzi. Munkájukban változatos módszereket alkalmaznak, többek között a kooperatív technikákat és az egyénre szabott differenciált fejlesztést.

Nyitottak vagyunk minden lehetőség iránt, ami segíthet kompenzálni hátrányainkat és hozzájárul intézményünk eredményes működéséhez, tanulóink megtartásához. Esélyt akarunk biztosítani arra, hogy az alapvető ismereteket, képességek az iskolából kikerülve is alkalmazzák, megállják a helyüket az élet minden területén.
A modern pedagógiai szemléletnek megfelelően tudatosan felvállaljuk az olyan gyermekek oktatását, amelyek valamilyen tekintetben részképességek hiányában vagy tanulási zavarokkal küzdenek: részükre integrált oktatást biztosítunk.

Gyermekeink több mint felének családja rendszeres gyermekvédelmi támogatásra szorul. A szülők közül többen munkanélküliek, társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott településekről érkeznek hozzánk a diákok.

Az anyagi okon kívül több más szempont is van, ami miatt tanulóink több figyelmet, gondoskodást, egyéni törődést igényelnek és kapnak. Biztosítjuk a korrepetálásokon történő felzárkóztatást, a hátrányok kompenzálása egyéni, fejlesztő foglalkozásokon, egyéni fejlesztési terv szerint történik.

Tanórán kívüli foglalkozásaink: szakkörök, felzárkóztatás, hitoktatás, tehetséggondozás, sportfoglalkozások.
Iskolánk a 2015/2016-os tanévben a 3-4. osztályát - a korábbi évektől eltérően – egész napos iskolai oktatási formában működteti, felmenő rendszerben. Ezzel a szülők válláról kívánjuk levenni a terhet, hiszen többségük olyan iskolát keres, ahol megoldott a gyermek egész napos foglalkoztatása.
A közoktatási törvény előírásainak megfelelően – a szülők igényei alapján – az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban az 5-8. évfolyamon tanulószobát működtetünk.

8. osztályos diákjaink szerencsés helyzetben vannak, hiszen intézményünk többcélú, így lehetőségük van az iskolán belül megismerkedni a különböző szakmákkal, illetve a szakközépiskolai élettel.

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink az alapvető ismeretekkel felvértezve képesek legyenek az eredményes továbbtanulásra, az önálló ismeretszerzésre. Igyekszünk úgy szervezni az iskolai életet, hogy a ránk bízott gyerekek minden nap szívesen jöjjenek az iskolába.
Reméljük, hogy kíváncsiságukat, a világra való nyitottságukat a 8. osztály elvégzése után is megőrzik.

b_240_180_16777215_0_0_images_bemutatkozas_alt-isk-kepei_alt-isk-1.jpg  b_240_180_16777215_0_0_images_bemutatkozas_alt-isk-kepei_alt-isk-2.jpg  b_240_180_16777215_0_0_images_bemutatkozas_alt-isk-kepei_alt-isk-3.jpg 
 b_240_180_16777215_0_0_images_bemutatkozas_alt-isk-kepei_alt-isk-4.jpg  b_240_180_16777215_0_0_images_bemutatkozas_alt-isk-kepei_alt-isk-5.jpg  b_240_180_16777215_0_0_images_bemutatkozas_alt-isk-kepei_alt-isk-6.jpg