b_240_180_16777215_0_0_images_kepek_060-kollegium-externatus_060-kollegium-externatus-01.jpg

A Wesley János Iskola Kollégiuma 40 férőhelyes, Abaújkér, Rákóczi u. 38. szám alatt található. Családias kialakítással biztosítja a bentlakó tanulók számára a nyugodt tanulás és a pihenés feltételeit.

 

Diákjainkról általánosságában elmondható, hogy nehéz körülmények között élő családokból származnak. Többen közülük nevelőszülőknél nevelkednek, lakásotthonban, gyermekotthonban élnek. A kollégiumra komoly feladat hárul a hátránnyal induló gyermekek nevelésében. További szépsége a munkánknak, hogy lakóink életkora 6-20 éves korig terjed. A lakók között enyhe-, középsúlyos értelmi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő, tanulási zavarokkal küzdő, sajátos nevelési igényű szegregált, sajátos nevelési igényű integrált és normál oktatási formában tanuló általános iskolás, szakközépiskolás és szakgimnazista gyermek, fiatal is található. A délutáni tanulás és csoportfoglalkozások három csoportban erre a célra biztosított három tanteremben, csoportnevelővel zajlanak. A kollégiumban a személyiségfejlesztés folyamán az egyéni és kiscsoportos foglalkozásoknak van jelentősége, lehetőség nyílik arra, hogy tanulóinkat megismerjük, életkörülményeikről, családi szokásaikról tájékozódjunk, így a nevelés egy kölcsönös együttműködésen alapszik. A kollégiumban dolgozók a gyerekeket szeretettel gondozzák, nem engednek teret a negatív diszkriminációnak, a nevelési folyamatban mindig figyelnek arra, hogy a tanulók beilleszkedésük segítése közben identitásukat ne veszítsék el. Ebben segítség az önismereti foglalkozás programba illesztése. A kollégisták tanuláshoz való pozitív viszony kialakítását, úgy tudjuk elérni, hogy segítünk a tanulási nehézségek leküzdésében, a pozitív megerősítéssel.

Kulturális rendezvényeinken figyelembe vesszük a tanulók adottságait, tehetségét, számítunk szereplésükre, melyet szívesen vállalnak. 


A kollégiumban jelenleg dolgozók:

Nevelőtanárok:

  • Kacsmarik Tímea – 1. csoport
  • Kurtyán Anita – 2. csoport
  • Ivánné Varga Éva – 3. csoport

Pedagógiai munkát segítők:

  • Soltész János – gyermekfelügyelő
  • Soltész János – gyógypedagógiai asszisztens
  • Sóváriné Kiss Éva – gyermekfelügyelő
  • Szűcs Ottó – gyógypedagógiai asszisztens
  • Veres Lászlóné – gyermekfelügyelő
  • Zima Csilla – ápoló

A kollégium munkatársai a nevelőtestület tagjai, munkájukat szoros együttműködésben végzik az iskolában tanítókkal. Együtt és összhangban tervezik, szervezik és értékelik a pedagógiai munkát. Minden pedagógus és pedagógiai munkát segítő munkatárs egyéniségével, megjelenésével, felkészültségével, műveltségével, életmódjával követendő példaként szolgál a gyermekek számára. Empátiájával, kommunikációjával a diákok iránti tiszteletet, bizalmat és szeretetet sugároz. A munkatársak képesek a diákok helyzetének, személyiségének megismerésére, megértésére. A gyerekekkel őszinte bizalmon alapuló viszonyt alakítanak ki. Eredményesen kezelik a kialakult konfliktushelyzeteket.

A kollégiumot zöld terület veszi körül, melyhez pihenő- és sportudvar kapcsolódik, továbbá a tornaterem és az informatika terem is áll a diákság rendelkezésére a mozgásigény kielégítése és a szabadidő hasznos eltöltése céljából.

A kollégium biztosítja a gyermekek testi lelki fejlődésének feltételeit, beleértve a rendszeres, egészséges étkezést, a tisztálkodást, az előírásoknak megfelelő egészségügyi ellátást. Figyelembe veszi a speciális tanulói, szülői és iskolai igényeket, az intézményi hagyományokat, szokásokat is. A tanulók napi életének kereteit úgy szervezi, hogy az egyes tevékenységek arányai a tanulók egyéni és életkori sajátosságaihoz igazodjanak. A kollégium a maga sajátos eszközeivel kiépíti, folyamatosan ápolja és megújítja az arculatához kapcsolódó hagyományait, erősíti a kollégiumi közösség együvé tartozását.

A kollégium nevelési feladatainak eredményes megoldása érdekében rendszeres kapcsolatot tart a szülőkkel, ill. a tanulók törvényes képviselőjével, szülői szervezettel, a kapcsolódó iskolákkal, társintézményekkel, szociálisan hátrányos tanuló, valamint veszélyeztetett gyermek esetében a gyermekjóléti szolgálattal, a település intézményeivel, civil szervezeteivel, szakmai közösségeivel, a kisebbségi önkormányzattal, továbbá minden olyan szervezettel, amely a kollégiumi nevelés céljainak megvalósítását elősegítheti. 

A kollégium a családtól kapott jogokkal és kötelezettségével élve a lakhatási feltételek biztosításán túl a tanuló iskolai magatartását, tanulmányi eredményét is figyelemmel kíséri. A kollégium a pedagógiai tevékenysége során kiegészíti a családi és iskolai nevelést, egyben szociális ellátást, biztonságot és érzelmi védettséget nyújt.

Az intézmény a megfelelő pedagógiai környezet biztosításával elősegíti a diákok önszerveződése során kialakuló konfliktuskezelési technikák elsajátítását, gyakorlását. 

Célunk a tanulók szocializációjának kiegyensúlyozott és egészséges fejlődésének tanulásának, a sikeres életpályára való felkészítésének segítése, személyiségének fejlesztése. Ezzel segítséget nyújtunk a sikeres társadalmi beilleszkedéshez. 

A kollégium kiemelt társadalompolitikai szerepe és feladata, hogy a diákok számára biztosítsa a minőségi tudáshoz való hozzáférést, így meghatározó jelentősége van az esélyteremtés és a társadalmi mobilitás elősegítésében. A kollégiumi tanulás pedagógiai elvei, a tanulás pszichés elveinek biztosítása, az eredményes tanulás feltételeinek biztosítása, a tanulási típusok következetes alkalmazása, a tanulás feltételeinek biztosítás, a tanulási módszerek differenciált alkalmazása.

A kollégium a nevelési folyamat során a tanulói tevékenységeket csoportos és egyéni foglalkozások keretében szervezi meg. Figyelmet fordítunk a nemzeti és etnikai sajátosságokra, a sajátos nevelési igényű tanulók egyéni szükségleteire, a fogyatékkal élő tanulók egyéni problémáira. A kollégium tevékenységrendszere több elemből áll: a tanulást előkészítő, segítő tevékenység, a szabadidős és sportfoglalkozások, egyéni képességek kibontakoztatását, érdeklődését kielégítő foglalkozások rendszere. A kollégiumi foglalkozásokon hozzájárulunk a tanulók erkölcsi gyarapodásához, személyiségük gazdagodásához, kompetenciájuk fejlesztéséhez, közösségük fejlődéséhez.  

A kollégium figyelmet fordít az irodalmi, képzőművészeti, zenei és vizuális képességek fejlesztésére. A cigány etnikai kisebbség kultúrájának megismerése, tiszteletben tartása része a szabadidős tevékenységnek. 

A fogyatékkal élők speciális nevelést igénylő tanulók esetében az érdekképviseleti szervek megismertetése, művészeti tevékenység szervezése a feladat. A kollégiumi és csoportkirándulások alkalmat adnak a történelmi, a kulturális és természeti értékeink megismerésére. A különböző rendezvények erősítik a kollégiumi közösséget. Lehetőséget teremtünk, hogy a tanulók megismerjék a kollégium és Abaújkér környezetét, múltját és jelenét.

Napjainkban a „Wesley koli” megvalósítja, hogy a gyermekek, a kor igényeinek megfelelő ellátásban részesüljenek, a nevelő tanárok jó kapcsolatban vannak a diákokkal, figyelemmel kísérik fejlődésüket, maximálisan segítik az iskolai tanulmányaik sikeres befejezését. Sajátos, egyéni nevelési módszerekkel motiválják tanulókat, hogy aktívan vegyenek részt a kollégium életében.