b_240_180_16777215_0_0_images_gyogypedagogia_gyogypedagogia-e-akad.jpgAz iskolába kerülő értelmileg akadályozott gyermekek fokozott megsegítést, egyéni támogatást, kísérést igényelnek, ehhez a szakmai, személyi tárgyi feltételeket biztosítanunk kell. Minden osztályban a gyógypedagógus munkáját gyógypedagógiai asszisztens segíti.

 

 

A sikeres tanítás-tanulás feltételei:

 • a jól átlátható, tagolt és ösztönző tanulási környezet
 • cselekvésbe ágyazott ismeretszerzés, a szemléletes képi rávezetés
 • a kis lépésekben történő haladás
 • a gyakori ismétlés
 • egyéni képességstruktúrához igazodó differenciálás
 • pedagógiai többletszolgáltatások biztosítása (egyéni fejlesztési programok)

Az alsó szakasz első három évének kiemelt feladata a kulturtechnikák tanításához szükséges képességek kialakítása, fejlesztése:

 • Az alapozást a nagymozgások, mozgáskoordináció, finommotorika, lateralitás, fejlesztésével kezdjük.
 • Az olvasás-írás elsajátításának egyik alapvető feltétele a beszédállapot javítása. A logopédiai munka a következő részterületeket érinti: beszédindítás, beszédhibák javítása, szókincsbővítés, kommunikációfejlesztés, nonverbális
  kommunikáció fejlesztése, kialakítása. Az egyéni foglalkozásokon tanultakat a csoportos keretek között gyakoroltatjuk be.
 • Figyelem, emlékezet fejlesztése mellett fontos a csoportnormákhoz való alkalmazkodás kialakítása, szabálytudat, feladattartás képességének fejlesztése.

A felső szakaszban a habilitációs órákon előtérbe kerül azoknak a gyermekeknek a megsegítése, akik egyes területeken gyorsabb ütemű haladásra képesek. Ők teret kapnak képességeik szélesebb kibontakoztatására, célunk, hogy minden gyermeket eljuttassunk képességei maximumáig.

Tanulóink esetében hangsúlyos szerepet kap az önkiszolgálási képességek kialakítása, fejlesztése, és munka tevékenységek bevezetése már az alsó szakaszban, hiszen a gyermekek életútja szempontjából ezek a képességek elsődlegesek. Tanulóink képességelőnyei, amelyekre a sikeres szocializáció érdekében támaszkodni tudunk:

 • felnőtt irányításával együttműködő (kapcsolatteremtési igényük kifejezett)
 • könnyen motiválható
 • jó monotóniatűrő képesség
 • cselekvés-, tevékenységorientált

Egyéni fejlesztés – habilitáció, rehabilitáció: Tervszerű, tudatos fejlesztő foglalkozást végzünk, amely átfogja az általános iskola minden évfolyamát. A fejlesztés, egyéni, csoportos, illetve osztálykeretben történik, egyéni fejlesztési tervek alapján.

Az egyéni fejlesztési terv tervezése, elkészítése a TKVSZRB szakvéleménye, ill. fejlesztési javaslatára építve és minden más, a gyermek megelőző életszakaszából származó diagnózis, vélemény, valamint a pedagógus megfigyeléseiből és kiegészítő pedagógiai vizsgálatainak összegzése alapján történik.

Pályaválasztás: A 8. osztály elvégzése után tanulóink folytathatják tanulmányaikat saját készségfejlesztő szakiskolánkban, de lehetőségük van más készségfejlesztő szakiskolában is a szakmai végzettség megszerzésére. Lehetőséget biztosítunk más intézmények megismerésére nyílt napok alkalmával. Az eltérő tanterv szerint tanuló gyermekek a következő szakmák közül választhatnak:

 • konyhai kisegítő