A készségfejlesztő szakiskola célja, hogy az értelmileg akadályozott tanulók tanulmányaik befejeztével viszonylag önálló életet éljenek, legyenek képesek irányítással egyszerű munkafolyamatok elvégzésére, rendelkezzenek azokkal az ismeretekkel és készségekkel, amelyekkel alkalmazkodni tudnak a családi és munkahelyi közösségekbe.

 

A célok érdekében a készségfejlesztő szakiskola feladata:

  • a tanulók kommunikációs szintjének fejlesztése
  • ismeretek nyújtása a természeti – társadalmi környezetről
  • önismeret kialakítása, elmélyítése
  • a tanulók felkészítése az eszközök, szerszámok rendeltetésszerű használatával és egyszerű munkafolyamatok elvégzésére
  • alapvető ismeretek nyújtása a munkával és a társadalmi együttéléssel kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről

A készségfejlesztő szakiskola négy évfolyamos:

9. és 10. évfolyamon általános és pályaorientációs ismeretek, jártasságok, készségek elsajátíttatása.

11. és 12. évfolyamon központi program alapján egyszerű munkafolyamatok elsajátíttatása az életkezdéshez és a társadalmi integrációhoz.

 

Tanulói összetétel:

A készségfejlesztő speciális szakiskolában értelmileg akadályozott, 8. illetve 10.osztályt végzett tanulók oktatása, képzése folyik.  A képzésbe belépő tanulók nagyon eltérőek képességeik, készségeik fejlettségi szintje tekintetében. A tanulási helyzetet nehezítő tényező: a motiváltság hiánya, a kognitív képességek gyengesége, a személyiség fejlődés alacsonyabb szintje, szociális éretlenség. Jelentős eltérés mutatkozik a tanulók szociokulturális hátterében is.

 

Személyi feltételek:

Az iskolában folyó közismereti elméleti oktatást gyógypedagógusok oktatják. A szakmai elméleti tantárgyak oktatásában külső óraadók is részt vesznek, valamennyien rendelkeznek a törvény által előirt szakképesítéssel.

A szakmai gyakorlati oktatás saját tanműhelyekben folyik.

 

Elvárásaink a képzésben résztvevő szakemberekkel szemben:

  • módszerbeli felkészültségük a speciális elemeket is tartalmazza
  • személyiségük derűs, bizalmat sugárzó legyen
  • rendelkezzenek nagyfokú türelemmel, empátiás készséggel,
  • konfliktusmegoldó képességgel

Tárgyi feltételek:

A gyakorlati képzés területén a feladatok teljesítéséhez szükséges gépekkel, szerszámokkal, berendezésekkel, a balesetmentes munkavégzéshez szükséges munkavédelmi eszközökkel, védőfelszerelésekkel a belső tanműhelyek rendelkeznek.

A tankönyvellátottság a készségfejlesztő szakiskolák számára folyamatosan javuló.

 

Jelenleg a következő képzés folyik:

  • háztartástan-életvitel-konyha kisegítő