Különös közzétételi lista

Wesley János Iskola 2015/16-os tanév

 

1. A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztatást felvételi tájékoztatónk tartalmazza


Hírek, események fülben hivatkozása

 

2. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma.

A beiratkozást minden tanév júniusában az adott tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott napon:

Beiratkozás időpontja:
2016. június 23-24. (csütörtök-péntek)
8.00 - 14.00 között

 

Csoportok száma: 27

Tanulólétszám október 01. állapot szerint: 371 fő

Pedagóguslétszám: 47 fő

 

3. A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcímét és mértékét, kedvezményei

Tanulóinknak lehetőségük van a menzai szolgáltatások igénybevételére. Igénylésüket minden tanév végén, illetve pótlólag a tanév elején a szülő – nagykorú diák esetén a tanuló – aláírásával ellátva adhatják le. A menzai térítési díjakat legkésőbb minden hónap 15-éig kötelesek befizetni.

A menza 100%-os térítési díja tanulók számára napi 350,- Ft.

Az intézmény tandíjat nem szed, egyéb díjfizetési kötelezettséget nem írt elő szabályzataiban.

 

4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

A fenntartó az intézmény értékelésével kapcsolatos nyilvános értékelést nem tett. Az Állami Számvevőszék vagy egyéb ellenőrző hatóság nyilvános megállapításokat nem tett.

 

5. Az intézmény nyitva tartásának rendje, a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontja

Az iskola szorgalmi időben reggel 6.00 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legalább 19.00 óráig van nyitva. Az iskola a tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva munkanapokon 7.30 – 15.30-ig. Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon – rendezvények hiányában – zárva kell tartani. A szokásos nyitva tartási rendtől való eltérésre – eseti kérelmek alapján – az igazgató ad engedélyt


2015/16 hírek-események fül hivatkozás

 

6. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai

Iskolánkban a feltöltés napjáig pedagógiai-szakmai ellenőrzés nem történt.

 

7. A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program az alábbi linkeken érhető el

Dokumentumok fülben hivatkozás


8. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége az alábbi helyen tekinthető meg


Kapcsolatok fülben hivatkozása

 

9. A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége


Kapcsolatok fülben hivatkozás

 

10. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

    Pontszámok    
Tantárgy/tanév Évf. 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
Anyanyelv iskolai 8. 1266 1252 1257

még nincs

eredmény

országos átlag 1567 1555 1557
Matematika iskolai 8. 1284 1317 1375
országos átlag 1612 1620 1617
Anyanyelv iskolai 10. 1365 1251 1380
országos átlag 1603 1620 1597
Matematika iskolai 10. 1488 1291 1462
országos átlag 1632 1640 1631
Anyanyelv iskolai 6. 1348 1283 1122
országos átlag 1472 1497 1481
Matematika iskolai 6. 1247 1308 1213
országos átlag 1489 1489 1491

 

11. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok 


Lemorzsolódási adatok általános iskola:

Általános Iskola  2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015
száma %-a száma %-a száma %-a száma %-a
Lemorzsolódók 10 9% 8 9% 12 8% 6 4%
Évismétlők 9 9% 6 8% 8 9% 6 4%

 

Lemorzsolódási adatok szakiskola nappali és esti tagozat:

Szakiskola 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015
száma %-a száma %-a száma %-a száma %-a
Lemorzsolódók 40 23,6 48 24,4 95 33,9 108 44,8
Évismétlők 7 4,1 8 4,08 7 2,5 11 4,5

 

Lemorzsolódási adatok szakközépiskola nappali és esti tagozat:

Tanév Távozó tanulók Távozás okai Évet ismétlő tanulók
2014/15 27 fő

Átiratkozás: 3 fő

Mulasztás miatt: 15 fő

Bejelentéssel nem tanköteles tanuló: 9 fő

0 fő
2013/14 44 fő

Átiratkozás: 13 fő

Mulasztás miatt: 18 fő

Bejelentéssel nem tanköteles tanuló: 13 fő

2 fő
2012/13 33 fő

Átiratkozás: 14 fő

Mulasztás miatt:15 fő

Bejelentéssel nem tanköteles tanuló:  4 fő

10 fő
2011/12 22 fő

Átiratkozás: 9 fő

Mulasztás miatt: 9 fő

Bejelentéssel nem tanköteles tanuló: 4 fő

9 fő
2010/11 12

Átiratkozás: 4 fő

Mulasztás miatt:  6 fő

Bejelentéssel nem tanköteles tanuló:  2 fő

8 fő

 

12. Az érettségi vizsgák átlageredményei

2009

Tantárgy elégtelen elégséges közepes jeles
Magyar nyelv és irodalom - 8 13 5 -
Matematika 1 25 - - -
Történelem - 8 11 7 -
Angol nyelv - 2 2 - -
Német nyelv - - 5 1 -
Biológia - 3 11 9 -
Földrajz - 6 10 1 -


2010

Tantárgy elégtelen elégséges közepes jeles
Magyar nyelv és irodalom 4 13 15 6 2
Matematika 1 34 3 - -
Történelem 3 24 7 2 4
Angol nyelv 1 23 6 - -
Német nyelv   8 - - -
Biológia - - 1 3 -
Földrajz - 11 15 5 3


2011

Tantárgy elégtelen elégséges közepes jeles
Magyar nyelv és irodalom 4 29 10 4 -
Matematika 10 34 - 1 -
Történelem 2 17 12 13 -
Angol nyelv 6 15 6 - -
Német nyelv 4 10 - - -
Biológia - - 3 5 -
Földrajz - 18 10 6 -


2012

Tantárgy elégtelen elégséges közepes jeles
Magyar nyelv és irodalom 1 17 1 3 -
Matematika 2 27 - - -
Történelem 1 9 8 2 1
Angol nyelv - 16 1 - -
Német nyelv - 7 3 - 1
Biológia 1 - 2 1 1
Földrajz 1 10 7 1 1


2013

Tantárgy elégtelen elégséges közepes jeles
Magyar nyelv és irodalom - 14 7 4 -
Matematika 12 17 1 - -
Történelem - 13 11 3 -
Angol nyelv - 17 1 - -
Német nyelv - 6 - - -
Biológia - - - 2 -
Földrajz - 14 10 2 -


2014

Tantárgy elégtelen elégséges közepes jeles
Magyar nyelv és irodalom 1 24 13 2 -
Matematika 6 43 1 3 -
Történelem 3 18 12 8 1
Angol nyelv 5 27 - 2 -
Német nyelv 1 8 - - -
Biológia - - 2 - -
Földrajz - 10 9 7 -
Katonai alapismeretek - 11 2 - 1
           

 

13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége, a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Az iskola a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igénye szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez az iskola munkarendje alapján.
A tanórán kívüli foglalkozások formái:


Napközi, tanulószobai foglalkozások

Az iskola a szülői igényeknek megfelelően biztosítja a tanulók tanulószobai ellátását. A jelentkezést szülői aláírással írásban kell jeleni az iskola hivatalos tájékoztató füzetében.

A napközi és tanulószobai foglalkozások rendje:

Hétfő – Csütörtök 11.30 – 16.00


Hitoktatás

Az intézményben a területileg illetékes bejegyzett egyházak hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hit – és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes.

A hit- és vallásoktatást az egyház által kijelölt hitoktató végzi.

A tanulók hitoktatása tanórán kívüli foglalkozások keretében történik.

Református hitoktatás rendje: Hétfő 1400-1500


Felzárkóztató foglalkozások

Az intézmény biztosítja a korrepetálási lehetőséget, a tantervi követelményekhez való felzárkóztatás céljából.


Szakköri foglalkozások:

A szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a tanulók érdeklődésétől függően, valamint arra alkalmas szakember megléte esetén indítja az iskola.

A szakköröket vezető pedagógusokat az intézményvezető bízza meg.

A foglalkozások előre meghatározott tematika alapján történnek. Erről, valamint a látogatottságról szakköri naplót kell vezetni. A szakkör vezetője felelős a szakkör működéséért.

A szakköri aktivitás tükröződhet a tanuló szorgalom és szaktárgyi osztályzatában. A szakkörök működésének feltételeit elsődlegesen az iskola költésvetése biztosítja.

Az intézményben (tagintézményekben) a következő szakkörök működnek:

sportszakkör
kézműves
természetjáró
filmklub

 

14. Iskolai dolgozatok szabályai, házi feladatok


- tanév eleji felmérés: bemeneti mérés, célja a tanulók tudásszintjének felmérése, az érdemjegyek beírása piros színnel történik

- félévi felmérés: a tanulók félévi tudásszintjének felmérése, az érdemjegyek beírása piros színnel történik

- tanév végi felmérés: a követelmények teljesítéséről szóló átfogó dolgozat, az érdemjegyek beírása piros színnel történik.

- témazáró dolgozatok: tematikus egységet lezáró dolgozat, az érdemjegyek beírása piros színnel történik

- írásbeli felelet: egy-két leckét számonkérő írásbeli felelet. Az ezért kapott érdemjegy egy szóbeli felelet súlyával azonos. Beírása kék színnel történik.


Írásbeli beszámoltatás korlátai

- A tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy osztállyal legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni.

- Témazáró dolgozatot két héten belül ki kell javítani a pedagógusnak, a határidőn túl javított érdemjegyét a tanuló nem köteles elfogadni.


Házi feladatok

Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek:

a házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása;az első-negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a tanítási szünetek idejére nem kapnak írásbeli házi feladatot, csak szóbelit.az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanulók hétvégékre és a tanítási szünetek idejére – csak a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokat kapják– nem kapnak több szóbeli, írásbeli házi feladatot;

 

15. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje


A tanulmányok alatti vizsga megszervezésének szabályai

A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye valamint érdemjegyei, vagy pótló-és javítóvizsgán, osztályozó vizsgán vagy különbözeti vizsgán nyújtott eredményei alapján kell megállapítani.

Osztályozó vizsga

Osztályozó vizsgát köteles az a tanuló tenni a félévi és tanév végi osztályzat megállapításához, ha

(a) a tanulót felmentették a rendszeres, tanórai foglalkozásokon való részvétel alól
(b) a 20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet 51.§ (6) bekezdés b) pontjában meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet
(c) a tanuló a félévi valamint év végi osztályzatának megállapítása érdekében független bizottság előtt tesz vizsgát
Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam teljesítésére vonatkozik, kivétel ez alól a rövidítés.

Az osztályozó vizsga követelményeit a nevelőtestület határozza meg. A vizsga előtt a tanuló részletes tájékoztatást kap a követelményekről, mely történhet szóban és írásban is.

Az osztályozó vizsga napját az iskola igazgatója jelöli ki, mely szerepel a munkatervben is.

Az osztályozó vizsga helyszíne az az oktatási intézmény, amellyel a tanulónak tanulói jogviszonya van.

Vizsgatárgyak:   Számonkérés módja, formája:
Irodalom   írásbeli vagy szóbeli vizsga
Magyar nyelvtan   írásbeli vagy szóbeli vizsga
Történelem   írásbeli vagy szóbeli vizsga
Idegen nyelv   írásbeli vagy szóbeli vizsga
Matematika   írásbeli vagy szóbeli vizsga
Fizika   írásbeli vagy szóbeli vizsga
Földrajz   írásbeli vagy szóbeli vizsga
Kémia   írásbeli vagy szóbeli vizsga
Biológia   írásbeli vagy szóbeli vizsga
Informatika   írásbeli vagy gyakorlati vizsga
Testnevelés   gyakorlati vizsga
Szakmai alapozó tantárgyak   írásbeli vagy gyakorlati és szóbeli vizsga

 

Különbözeti vizsga

Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, ahol tanulmányait folytatni kívánja. Különbözeti vizsgát egy tanuló legfeljebb három tantárgyból tehet.

Azok a tanulók, akik más iskolából, illetve más képzési formából érkeznek és nem tanulták a mi iskolánkban tanulandó tárgyat, vagy tartalmilag más tanultak, kötelesek különbözeti vizsgát tenni. A különbözeti vizsga időpontját az iskola igazgatója jelöli ki.


Pótló vizsga

Pótló vizsgát tehet az a tanuló, aki a vizsgáról neki fel nem róható okokból elkésik, távol marad, a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik. A vizsgázónak fel nem róható okok közé tartozik minden olyan ok, ami a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, mely bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy meggondolatlan magatartására. A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a kérdésekre adott választ értékelni kell.


Javítóvizsga

Javító vizsgát tehet az a tanuló, aki a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott. A javítóvizsgát a tanuló az iskola igazgatója által meghatározott időpontban augusztus 15-étől augusztus 31-ig terjedő időszakban tehet. Javító vizsgát tehet továbbá az a tanuló, aki az osztályozó vizsgáról, különbözeti vizsgáról számára felróható okokból késik, távol marad, vagy ezen vizsgákról engedély nélkül távozik. A javítóvizsga időpontjáról a vizsgázót a vizsgára való jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell.

 

16. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma - osztályjelölések

Általános iskola normál tagozat:
3-4/A – 14 fő
5/A – 13 fő
6/A – 9 - fő
7/A – 16 - fő
8/A – 9 - fő

Általános iskola sajátos nevelési igényű tagozat:
2-3/E - 4 fő
6-8/E – 7 fő
F/2-4 – 5 fő
F/6 – 3 fő
A/1 – 6 fő

Szakközépiskola:
9/A – 19 fő
10/A – 21 fő
11/A -15 fő
12/C – 18 fő
12/E -32 fő
14/F – 3 fő

Szakiskola:
1/9/KHB – 17 fő
1/9/MGFV – 30 fő
2/10/KHB – 15 fő
2/10/FMT és SZGÁ – 15 fő
2/10/SZ és MGFV – 20 fő
2/10/P és KÁR – 11 fő
3/11/KHB és FMT – 15 fő
3/11/P és MGFV – 17 fő
3/11/SZ és SZGÁ – 21 fő
1/9/ESZ – 9 fő
2/10/ESZ – 9 fő